Naša šola je vključena v projekt POGUM  (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih) – »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med i*zobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«.

NA KRATKO O POGUMU

 »Podjetnost v izobraževanju govori o navdihujočih potencialih človeka, ki potrebuje um, veščine ter znanje, da ustvarja kreativne ideje in pobude in da te ideje spremeni v prakso. To bo vsak dosegel tako, da bo v času šolanja razvijal ustvarjalnost in inovativnost v kontekstu kompetence podjetnosti, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.« (Projekt POGUM, 2016) 

Da bi imel v času šolanja vsak učenec čim boljše priložnosti za razvoj znanja in ključnih kompetenc, je bil na ravni EU oblikovan kompetenčni okvir (EntreComp) – podjetnostna kompetenca, ki zagotavlja, da vsakdo razvija podjetnost v treh zaokroženih področjih ter načelih, ki jim ob tem sledimo:

KOMPETENCE: NAČELA:

AKCIJA (K DEJANJEM)

·         samoiniciativnost

·         načrtovanje in vodenje

·         obvladovanje negotovosti in tveganj

·         sodelovanje

·         izkustveno učenje

 

IDEJE (ZAMISLI) in PRILOŽNOSTI

·         odkrivanje priložnosti

·         kreativnost

·         vizija

·         vrednotenje idej

etično in trajnostno mišljenje

 

VIRI

·         samozavedanje in samozadostnost

·         motivacija in vztrajnost

·         mobilizacija virov

·         finančna in ekonomska pismenost

·         vključevanje drugih

Med razvijanjem kompetenc pa med samimi dejavnostmi pri pouku sledimo tudi naslednjim načelom:

 

·         Načelo spoštovanja in vključevanja v raznolika področja delovanja (v šoli in v življenju)

·         Načelo vključevanja šole v okolje

·         Načelo sodelovanja in samooskrbe

·         Načelo sodelovanja in timskega dela

·         Načelo spoštovanja različnosti

·         Načelo enakih možnosti

·         Načelo medgeneracijske pravičnosti in solidarnosti

·         Načelo globalne odgovornosti

·         Načelo povezovanja gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev

·         Načelo razvijanja digitalne pismenosti

 

Učencem želimo približati in v njih spodbuditi podjetni način razmišljanja na vseh učnih področjih. Spodbujamo jih h kreativnosti, odkrivanju priložnosti z nizanjem idej, k sodelovanju, jih motiviramo ter jih učimo in spodbujamo, kako idejo čim samostojneje pripeljati do uresničitve. Že pred časom smo si postavili izziv, urediti šolski park z učilnico na prostem, da bi aktivneje zaživel v ožjem in širšem prostoru, sedaj se trudimo povečati njegovo uporabnost in s tem spodbuditi učence k še večji lastni aktivnosti.
Vsaka triada si je in bo z zadala nalogo kako oplemeniti učilnico, da bodo lahko v njej čimbolj aktivno sodelovali. Naš namen je poiskati dejavnosti, ki bodo čim bolj trajnostno naravnane in skozi različne dejavnosti sledile kompetencam podjetnosti.

  • Prva triada je v okviru projekta ob učilnici na prostem uredila čutno pot. Naloga letošnjega leta je vključiti čutno pot v različne učne vsebine.
  • Druga triada je uredila kmečki vrt z izbranimi rastlinami. Učenci tako pri pouku razmišljajo o možnosti priprave ustrezne prsti, izbirajo in vzgajajo ustrezne rastline, ki sodijo v pripravljeno okolje ter spremljajo in negujejo njihovo rast. V tem šolskem letu bomo vrt ponovno pripravili za uporabo.
  • Tretja triada pa bo postavila vremensko hišico. S pomočjo različnih virov in tehnologije se bodo seznanili z različnimi merilnimi napravami in uporabo takšne hišice.

V projekt smo pridruženi kot implementacijska šola. Projekt bo trajal najmanj do 31.8. 2022. Člani projektnega tima POGUM smo:

  • Katja Pregl – ravnateljica
  • Dušan Čerček – pomočnik ravnateljice
  • Mateja Klemenčič – članica
  • Mateja Štefančič – članica
  • Katja Roj

Podružnična OŠ

  • Nina Markuš – članica

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, ki deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. (Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.)

Sanja Šemrov – koordinatorica projekta

 

Dostopnost