Da bi učenci najbolje izkoristili delo šole na učnem področju, tekom pouka, jih učitelji in ostali strokovni delavci spodbujamo k sodelovanju med poukom, urejenim potrebščinam in opravljanju šolskih obveznosti.

Kljub temu se zaradi različnih faktorjev izkažejo pri učencih učne težave. Včasih so te pogojene s sposobnostmi, specifičnimi težavami ali ovirami, pomanjkljivim interesom, motivacijo, socialno ekonomskimi stiskami družin, nenadnih izrednih dogodkov.

  • Vsi učenci imajo možnost obiskovati DOPOLNILNI POUK, ki je prvi korak pri utrjevanju, dodatni razlagi snovi. Dopolnilni pouk je na šoli namerno umeščen v urnik ob terminih, ko na urniku ni predmetov iz obveznega predmetnika.
  • Če dopolnilni pouk ne zadošča, učence s soglasjem in razširjenim sodelovanjem s ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO vključimo v INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO UČNO POMOČ, ki jo izvajajo učitelji na šoli. Na tem mestu učencu v večini primerov učitelji pripravijo v soglasju s starši IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI, v katerem se izvajalec učne pomoči in ostali učitelji še bolj poglobijo v učenčeve težave in močna področja ter sproti načrtujejo delo in potrebne prilagoditve v procesu poučevanja.
  • V kolikor se pri učencu kljub sprotnemu poglobljenemu načrtovanju in prilagoditvam pri poučevanju ne kažejo napredki v znanju, lahko šola za učenca zaprosi za DODATNO STROKOVNO MNENJE ZUNANJO USTANOVO. Zunanja ustanova ustrezno svetuje staršem in učiteljem oziroma šolski svetovalni službi glede oblik in metod dela z učencem ali pa staršem predstavi naslednjo stopnjo pomoči.
  • Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju, ne napreduje, se staršem predlaga POSTOPEK USMERJANJA V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj. Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši na predpisanem obrazcu Zahteva za začetek postopka usmerjanja. Na takšen način je učenec v postopku morebitnega pridobivanja odločbe z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami in je usmerjen v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami.

Na šoli izvajamo tudi dejavnosti prostovoljcev. Na ta način lahko zagotovimo vrstniško učno pomoč, ki je prav tako lahko dobrodošla in učinkovita. Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo Maribor, v okviru katerega teče pomoč na Pika centru in laična pomoč na domu.

Dostopnost